San Diego: Monday 6:30-8:30 pm (@San Diego Wushu Center)